Tracklist:

01. Leave Everything Behind (03:18)
02. Hunger (03:12)
03. 1.000.000 Lightyears (03:15)
04. Automatic (03:24)
05. My Transition (03:51)
06. Amaranthine (03:29)
07. Rain (03:44)
08. Call Out My Name (03:17)
09. Enter The Maze (04:04)
10. Director’s Cut (04:49)
11. Act Of Desperation (03:05)
12. Serendipity (03:26)

Bonus Tracks:

13. Breaking Point (Japan Bonus Track) (03:41)
14. A Splinter In My Soul (Japan Bonus Track) (03:41)

Log:

Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009

Îò÷¸ò EAC îá èçâëå÷åíèè, âûïîëíåííîì 17. èþíÿ 2011, 21:15

Amaranthe / Amaranthe

Äèñêîâîä: SONY CD-RW CRX230EE Adapter: 0 ID: 0

Ðåæèì ÷òåíèÿ : Äîñòîâåðíîñòü
Èñïîëüçîâàíèå òî÷íîãî ïîòîêà : Äà
Îòêëþ÷åíèå êýøà àóäèî : Äà
Èñïîëüçîâàíèå óêàçàòåëåé C2 : Íåò

Êîððåêöèÿ ñìåùåíèÿ ïðè ÷òåíèè : 6
Ñïîñîáíîñòü ÷èòàòü îáëàñòè Lead-in è Lead-out : Íåò
Çàïîëíåíèå ïðîïóùåííûõ ñýìïëîâ òèøèíîé : Äà
Óäàëåíèå áëîêîâ ñ òèøèíîé â íà÷àëå è êîíöå : Íåò
Ïðè âû÷èñëåíèÿõ CRC èñïîëüçîâàëèñü íóëåâûå ñýìïëû : Äà
Èíòåðôåéñ : Óñòàíîâëåííûé âíåøíèé ASPI-èíòåðôåéñ

Âûõîäíîé ôîðìàò : Ïîëüçîâàòåëüñêèé êîäèðîâùèê
Âûáðàííûé áèòðåéò : 32 kBit/s
Êà÷åñòâî : Íèçêèé
Äîáàâëåíèå ID3-òýãà : Íåò
Óòèëèòà ñæàòèÿ : C:\Program Files\Exact Audio Copy\Flac\flac.exe
Äîïîëíèòåëüíûå ïàðàìåòðû : -8 -V %s

TOC èçâëå÷¸ííîãî CD

Òðåê | Ñòàðò | Äëèòåëüíîñòü | Íà÷àëüíûé ñåêòîð | Êîíå÷íûé ñåêòîð
———————————————————————
1 | 0:00.00 | 3:18.45 | 0 | 14894
2 | 3:18.45 | 3:12.62 | 14895 | 29356
3 | 6:31.32 | 3:15.48 | 29357 | 44029
4 | 9:47.05 | 3:24.74 | 44030 | 59403
5 | 13:12.04 | 3:51.45 | 59404 | 76773
6 | 17:03.49 | 3:29.70 | 76774 | 92518
7 | 20:33.44 | 3:44.38 | 92519 | 109356
8 | 24:18.07 | 3:17.45 | 109357 | 124176
9 | 27:35.52 | 4:04.07 | 124177 | 142483
10 | 31:39.59 | 4:49.55 | 142484 | 164213
11 | 36:29.39 | 3:05.29 | 164214 | 178117
12 | 39:34.68 | 3:26.49 | 178118 | 193616
13 | 43:01.42 | 3:41.29 | 193617 | 210220
14 | 46:42.71 | 3:41.61 | 210221 | 226856

Õàðàêòåðèñòèêè äèàïàçîíà èçâëå÷åíèÿ è ñîîáùåíèÿ îá îøèáêàõ

Âûáðàííûé äèàïàçîí

Èìÿ ôàéëà C:\Program Files\DC++\Faili\Amaranthe – Amaranthe (2011)\Amaranthe – Amaranthe.wav

Ïèêîâûé óðîâåíü 98.9 %
Êà÷åñòâî äèàïàçîíà 99.9 %
CRC òåñòà 3F377B22
CRC êîïèè 3F377B22
Êîïèðîâàíèå… OK

Îøèáîê íå ïðîèçîøëî

AccurateRip: ñâîäêà

Òðåê 1 íåò â áàçå äàííûõ
Òðåê 2 íåò â áàçå äàííûõ
Òðåê 3 íåò â áàçå äàííûõ
Òðåê 4 íåò â áàçå äàííûõ
Òðåê 5 íåò â áàçå äàííûõ
Òðåê 6 íåò â áàçå äàííûõ
Òðåê 7 íåò â áàçå äàííûõ
Òðåê 8 íåò â áàçå äàííûõ
Òðåê 9 íåò â áàçå äàííûõ
Òðåê 10 íåò â áàçå äàííûõ
Òðåê 11 íåò â áàçå äàííûõ
Òðåê 12 íåò â áàçå äàííûõ
Òðåê 13 íåò â áàçå äàííûõ
Òðåê 14 íåò â áàçå äàííûõ

Íè îäíîãî òðåêà íåò â áàçå AccurateRip

Êîíåö îò÷¸òà

Cue:

REM GENRE Metal
REM DATE 2011
REM DISCID B80BD00E
REM COMMENT “ExactAudioCopy v0.99pb5”
PERFORMER “Amaranthe”
TITLE “Amaranthe”
FILE “Amaranthe – Amaranthe.flac” WAVE
TRACK 01 AUDIO
TITLE “Leave Everything Behind”
PERFORMER “Amaranthe”
INDEX 01 00:00:00
TRACK 02 AUDIO
TITLE “Hunger”
PERFORMER “Amaranthe”
INDEX 01 03:18:45
TRACK 03 AUDIO
TITLE “1.000.000 Lightyears”
PERFORMER “Amaranthe”
INDEX 01 06:31:32
TRACK 04 AUDIO
TITLE “Automatic”
PERFORMER “Amaranthe”
INDEX 01 09:47:05
TRACK 05 AUDIO
TITLE “My Transition”
PERFORMER “Amaranthe”
INDEX 01 13:12:04
TRACK 06 AUDIO
TITLE “Amaranthine”
PERFORMER “Amaranthe”
INDEX 00 17:00:53
INDEX 01 17:03:49
TRACK 07 AUDIO
TITLE “Rain”
PERFORMER “Amaranthe”
INDEX 01 20:33:44
TRACK 08 AUDIO
TITLE “Call Out My Name”
PERFORMER “Amaranthe”
INDEX 01 24:18:07
TRACK 09 AUDIO
TITLE “Enter The Maze”
PERFORMER “Amaranthe”
INDEX 01 27:35:52
TRACK 10 AUDIO
TITLE “Director’s Cut”
PERFORMER “Amaranthe”
INDEX 01 31:39:59
TRACK 11 AUDIO
TITLE “Act Of Desperation”
PERFORMER “Amaranthe”
INDEX 01 36:29:39
TRACK 12 AUDIO
TITLE “Serendipity”
PERFORMER “Amaranthe”
INDEX 01 39:34:68
TRACK 13 AUDIO
TITLE “Breaking Point (Japan Bonus Track)”
PERFORMER “Amaranthe”
INDEX 01 43:01:42
TRACK 14 AUDIO
TITLE “A Splinter In My Soul (Japan Bonus Track)”
PERFORMER “Amaranthe”
INDEX 01 46:42:71

Format: FLAC
Bitrate: lossless
Größe: 395 MB

Download

Share-Online, Uploaded

Share-Links

Share-Links.biz

Linkcrypt

Linkcrypt.ws // Captx

Nur 1x gepackt, kein Passwort, Mirror kompatibel


Share this